статут

Посилання на повну версію статуту 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «М.АРТ.ІН-клуб» (далі - Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та напрямів, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «М.АРТ.ІН-клуб».

1.3. Скорочене найменування – «М.АРТ.ІН-клуб».

1.4. Організація створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.5. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, може мати свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.8 Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.9. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою організації є: Створення умов, при яких діти та молодь, що потрапили в складні життєві обставини, придбали потенціал для подолання труднощів у своєму житті і отримали для цього необхідну підтримку.

2.2. Основними напрямами діяльності Організації є:
1. Сприяння додержанню прав дитини
2. Надання дітям, молоді та їхнім сім’ям даху над головою,

достатнього харчування та безпечного середовища
3. Створення умов для отримання освіти, розвитку дітей та молоді,

що знаходяться в кризовій ситуації
4. Створення мотивації не вживати алкоголь, наркотики, насильство,

сприяння набуттю дітьми та молоддю позитивних цінностей 5. Надання соціальних послуг дітям та їх сім’ям

5. Деінституалізація, сприяння реформі інтернатної системи

6. Розвиток сім’ї як найкращого середовища для життя дитини

Використання світової культури як засобу виховання дитини і розвитку суспільства.
7. Сприяння формуванню української нації через покращення життя дітей та сімей, сприяння європейської інтеграції дітей та родин

8. Підтримка материнства та батьківства

9. Підтримка дітей з особливостями фізичного та психічного розвитку та їхніх сімей

10. Допомога людям, що отримали травму війни

11. Допомога одиноким людям

12. Допомога дорослим, чиї права були порушені у дитинстві і наслідки порушення вплинули на подальше життя

13. Допомога хворим дітям та їхнім сім’ям

14. Пошук та втілення шляхів, технологій, можливостей для надання різноманітної підтримки дітям та їхнім сім’ям, котрі усвідомлюють необхідність зміни власного життя і не усвідомлюють цього, а так само клієнтам, які не мають інтелектуальної можливості для даного усвідомлення.